خدااااااااااااااااااا

 

تـــو خیـابون داشــتم قــدم میزدم که  کودکـــی رو دیــدم که یه گــوشه نشـــسته

داره یـــــه چیـــــزی رو کاغـــــذ مینویـــسه!!!...

رفتـــــــم جلو...

گفـــــــتم: اسمت چــــــیه اقا کوچـــولو؟؟؟...

گـــــــفت: علی...

گفـــــــتم:بـــابـــات کـــــجاست؟؟؟

یه نـــیگا بهـــم انداخـــت و با صــدای اروم گــــــفت: رفتـــه پیش خــــــــدا...

گـــــفتم: مامانـــــت کجــــاست؟؟؟؟...

گــــــفتش: اونم مریـــضه داره میــــــــره پیش خــــــــدا...

ســــــرمو چـــرخوندم دیــــدم رو کــــاغذ نوشـــته...

"خــــــدا بـــاهات قــــــــهرم"

/ 2 نظر / 23 بازدید
روزالی پیرسون

ﺍﯾﻤـــﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ . . . ﮐــﻪ ﻗﺸﻨـﮕـﺘــﺮﯾﻦ ﻋﺸــﻖ ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﻬــﺮﺑـــﺎﻥ ﺧــﺪﺍﻭﻧـــﺪ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﮔـﺎﻧـﺶ ﺍﺳــﺖ . . . ﺯﻧـــﺪﮔــﯽ ﺭﺍ ﺑـــﻪ ﺍﻭ ﺑﺴــــﭙﺎﺭ . . . ﻭ ﻣﻄـﻤﺌـــﻦ ﺑـــﺎﺵ ﮐﻪ ﺗــﺎ ﻭﻗﺘـــﯽ ﮐــﻪ ﭘﺸﺘــﺖ ﺑــﻪ ﺧـــﺪﺍ ﮔــﺮﻡ ﺍﺳــﺖ ﺗﻤـــﺎﻡ ﻫــﺮﺍﺱهای دنیا خنده دار است.[قلب]